Image

Sigmacert Global olarak etik ilkelerimiz kapsamında başlıca iş ahlakı ilkeleri, çalışan hakları ve ilişkileri, şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramları üzerinde durmaktayız.

SİGMACERT GLOBAL

NE DÜŞÜNÜYOR / YAPIYOR?

SİGMACERT GLOBAL

NE DÜŞÜNÜYOR / YAPIYOR?

Ethical Principles and Compliance Policy

ETİK İLKELER VE UYUM POLİTİKASI

ETİK İLKELER

İş ahlakı ilkelerimiz kapsamında öncelikle Sigmacert Global ve bünyesinde bulunan çalışanlar olarak kanun ve ilgili düzenlemelere uymakla yükümlüyüz, bu durumun aksi kabul edilemez. Paydaşlarımız ve müşterilerimizle ilişkilerimizde saygı prensibini en temel gereklilik olarak ele alırız ve bu prensibin karşılıklı bir bağlamda oluşmasına özen gösteririz. Rekabetin gün geçtikçe arttığı piyasalarda adil rekabet ilkelerine bağlı kalmaya önem veririz.

Çalışan hakları ve ilişkileri kapsamında eşitlikçi ilkemiz ön plana çıkmaktadır. Çalışanlarımız arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşitlikçi politikamızı sürdürmekteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği gerekliliğinin iş yaşantısına da dâhil edildiği bir atmosferde davranış ve fırsat eşitliliğini benimsemekteyiz. Çalışanlarımız için benimsediğimiz bu ilkeyi paydaş, tedarikçi ve müşteri ilişkilerimiz kapsamında da uygulamaktayız. Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere önlemler almaktayız ve çalışma koşullarında gerekli iyileştirmeleri yapmaktayız.

Bünyemizde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkesi tüm etkileşimlerimiz kapsamında benimsenmiştir. Doğru bilginin, muhatabına zamanında ulaşmasına önem veriyoruz. Hesap verebilirlik kapsamında şirketimiz bünyesindeki tüm yönetici ve çalışanlar verdikleri kararların arkasından hesap verilebilirlik ilkesini uygulamak durumundadır.

Toplumun bir parçası olarak sosyal sorumluluklarımızın farkındayız ve sürdürülebilirlik projelerimizi hayata geçirmek adına adımlar atmaktayız.

UYUM POLİTİKALARI

Etik ilkelerimize uyma sürecimizi geliştirmek ve bünyemizdeki tüm çalışanlarımızı sürece adapte etmek adına bir “Uyum Politikaları Programı” geliştirmekteyiz. Program kapsamında, iş ahlakı ilkelerinin uygulanma ve benimsenme sürecinde iç kontrol ve raporlama mekanizması geliştirilecektir. Bu sayede politikalara uyum sürecinde yapılmış olabilecek potansiyel hatalar gözlenecektir ve raporlama süreci gizli kalacaktır.

Çalışan hakları ve ilişkileri kapsamında şirketimiz ve çalışanlarımız hâlihazırda eşitlikçi politikaları benimsemiş ve uygulamaktadır. Aynı durum çalışanlarımız ve paydaşlar, tedarikçiler ve müşterilerimiz arasındaki ilişkiler için de geçerlidir. Şirket bünyemize yeni katılacak olan çalışma arkadaşlarımız ise eşitlikçi etik ilkelerimiz konusunda bilinçlendirilecektir. Çalışan sağlığı, güvenliği ve çalışma koşulları ise bir raporlama sürecine tabi tutulacaktır. Bu bağlamda da çalışanlarımızı duymak, dinlemek ve geri bildirimlerini alarak uygun çözümleri geliştirmeye odaklanırız.

Şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkesi kapsamında şirket olarak, çalışanlarımız arasında ve çalışanlar ile yönetim arasında bilgi paylaşımını teşvik ederiz. İletişim kanallarını açık tutarız ve bilgilerin düzenli olarak paylaşılmasını sağlarız. Karar süreçlerinde şeffaflığı esas alırız. Çalışanlarımızı ilgilendiren kararlar hakkında bilgilendirme yaparız ve gerekli durumlarda paydaşların geri bildirimini alırız. Çalışanlarımızdan etik davranış standartlarına uymalarını bekleriz. Yalan, yanlış beyan, hileli veya yanıltıcı uygulamaları kesinlikle reddederiz ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendiririz. İç iletişimi teşvik ederiz ve çalışanlara açık ve dürüst geri bildirim sağlarız. İşyerinde dürüstlük ve açıklık kültürünü destekleriz. Müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerimizde dürüstlük esastır. Sözleşmelerde ve anlaşmalarda şeffaflık ve adil davranışı ön planda tutarız. Çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. Yetkilendirme, sorumluluk paylaşımı süreçlerini ve hesap verebilirlik mekanizmalarını aktif olarak kullanırız. Çalışanlarımızı, potansiyel hataları, ihlalleri veya etik dışı davranışları raporlamaya teşvik ederiz.

KALİTE POLİTİKASI

Sigmacert Global Gözetim Belgelendirme A.Ş. olarak, bulunduğumuz sektörde vermiş olduğumuz belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, hızlı, dürüst, etiklere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve rakipleri arasında kalıcı değerleri sayesinde fark yaratmayı ilke edinmiştir.  Bu amaçtan yola çıkarak;

Tutarlı ve kalıcı müşteri memnuniyetinin hedeflediğimiz düzeylerde ve daha üstünde karşılanabilmesi adına, uygun maliyetlerle, kuruluşlara katma değer sağlayan denetimler yapılması,

Belgelendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerimiz ile ilgisi olan tüm personelimizin etiklerimize uygun, kalifiye, gelişime açık ve özgüvenli adaylar arasından seçmek ve gerek sektörel gerekse kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere sürekli eğitimlere tabi tutulması,

Denetim faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olan denetçilerimizin ve teknik uzmanlarımızın atamalarını yaparken ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2-3-10, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 20000-6 ve ISO 50003 standartlarının öngördüğü eğitim, deneyim ve yeterlilik seviyelerinde seçilmesi,

Belgelendirme hizmeti sunduğumuz standartlar kapsamında ilgili kurumlar tarafından yayınlanan yasal ve mevzuat şartlarının takip edilerek güncel bilgilerle denetleme faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,

Belgelendirme hizmeti sunduğumuz kapsamların gereklerine yönelik olarak tüm bilimsel, idari ve yasal çalışmaların başarılı olabilmesi, kuruluşların sistematik ve kapsamlı bir bakış açısı ile hareket etmesi ve faaliyetlerini bu bilinçle sürdürebilmeleri için gerekli değerlendirmelerin yapılarak kuruluşların bilinçlenmesinin sağlanması,

Kuruluşların kurmuş ve uygulamakta olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin, Gizlilik (Confidentiality), Bütünlük (Integrity), Erişilebilirlik (Availability) ilkeleri çerçevesinde denetlenmesinin sağlanması, politikamızdır.

TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

Sigmacert Global;
Belgelendirme faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,

Personeli, komiteler ve Sigmacert Global adına faaliyet gösteren dış kaynaklı personelin, belgelendirme prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,

Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen kuruluşların ve Sigmacert Global ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,

Belgelendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,

Belgelendirme hizmetleri yapılması amacıyla herhangi bir kuruluşun belgelendirilmeyeceğini,

Çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,

Çalışanlarının, belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,

Belgelendirme işlemleri sırasında, belgelendirilecek kuruluşların yönetim sistemleri ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını,
İlgili bütün tarafların belgelendirme hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,

Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,

Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını,

Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

Belgelendirme hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını,

Kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,

Belgelendirme sisteminin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,

Sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini,

Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,

Sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,

Bir başka belgelendirme kuruluşunu, yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için belgelendirilmeyeceğini,

Hiçbir şekilde yönetim sistemi danışmanlığı sunmayacağını veya sağlamayacağını, 

Belgelendirdiği müşterilerine iç denetim teklifinde bulunmayacağını ve iç denetim gerçekleştirmeyeceğini,

Yönetim sistemleri hakkında iç denetim ya da danışmanlık hizmeti almış müşterileri, danışmanlık kuruluşu ile Sigmacert Global arasında belgelendirme kuruluşunun tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek bir durumda belgelendirmeyeceğini,

Herhangi bir danışmanlık kuruluşu ile mülkiyet, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finansmanlar, sözleşmelerle ilgili olarak herhangi bir ilişkisi olmadığını ve olmayacağını,

Denetimlerde yönetim sistem danışmanlığı kuruluşlarını dış kaynak olarak kullanmayacağını,

Belgelendirme faaliyetlerinin, yönetim sistem danışmanlığı kuruluşları ile bağlantılı olarak pazarlanmayacağını veya teklif edilmeyeceğini,

Danışmanlık kuruluşlarının adını kullanarak, belgelendirmenin daha basit, kolay, hızlı ve ucuz olacağını belirten uygunsuz iddiaları söz konusu olursa, bu durumu düzeltmek için, yasal yollara başvurmak dahil her türlü tedbiri alacağını,

Çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye yönetim sistemi danışmanlığında bulunan hiç bir personeli, denetimde veya diğer belgelendirme faaliyetlerinde, danışmanlığın bitimini takiben iki yıl süresince görevlendirmeyeceğini, 

Belgelendirme faaliyetlerini etkileyebilecek içerden veya dışarıdan bütün personel veya komitelerin, tarafsız bir şekilde hareket etmesi için, yapılan sözleşmelerle güvence oluşturduğunu ve ayrıca, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara hiçbir şekilde izin vermeyeceğini,

İç veya dış personelinden, kendilerini veya Sigmacert Global’i çıkar çatışmasına sokabilecek her hangi bir durumdan haberdar olduklarında bu durumu bildirmelerini isteyeceğini ve bu tip personel veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tarafsızlığa olan tehditleri tanımlayan girdi olarak, bu bilgiyi kullanacağını beyan ve taahhüt eder.

+90 312 385 08 85

teklifal@sigmacertglobal.com

Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı. Şaşmaz Bussiness Plaza. No: 18-24 Etimesgut/Ankara